Traditional Food Culture In Nara

Kinakozoni

strawberry

Kakigori

Yamato chicken

Kakinohasushi

Sake

Somen

Manju

Tofu

Hishio

Yamato tea

Hakutaku